Retningslinjer, anbefalinger og lignende ikke-bindende EØS-rettslige instrumenter

Retningslinjer, veiledere, anbefalinger og lignende er mye brukt som styringsverktøy av Kommisjonen og EU-byråer. Samtidig er det sjelden man ser henvisninger til slike dokumenter i EU-domstolens rettspraksis. Hvilken rettslig betydningen har slike retningslinjer? Hvilken funksjon har de i praksis? Gjør de rettsanvendelsen enklere eller mer komplisert? Hvilke forskjeller er det mellom ulike områder av EØS-retten?

Norsk forening for europarett inviterer våre medlemmer og andre interesserte til et seminar onsdag 10. april kl. 14:00 om ikke-bindende EØS-rettslige instrumenter, hvor nettopp slike spørsmål står på dagsorden.

Seminaret innledes med et innlegg av professor Halvard Haukeland Fredriksen. Han vil ta for seg slike ikke-bindende instruments betydning ifølge EØS-rettens rettskildelære.

Innledningen etterfølges av et panel med perspektiver fra praktikere fra ulike rettsområder:

  • Statsstøtte: Elisabeth Lian Haugsdal (partner, Wiersholm)
  • Finansmarkedet: Anders Sanderlien Hole (konstituert direktør, avdeling for bank- og forsikringstilsyn, Finanstilsynet)
  • Personvern: Luca Tosoni (fagdirektør, internasjonal seksjon, Datatilsynet)
  • Konkurranserett: Tormod Johansen (spesialrådgiver, Konkurransetilsynet)

Seminaret avholdes i et hybrid format. Vi møtes fysisk i Oslo, i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17), i Auditorium 2, som befinner seg i byggets andre etasje. Her vil også de fleste av innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på møtetidspunktet.

Stabel med dokumenter.